Program

Jak pracujemy

Nadrzędnym celem edukacji w Fajnym Przedszkolu jest optymalne wykorzystanie naturalnych predyspozycji młodego umysłu do poznawania i rozumienia świata, a także wzmacnianie i rozbudzanie ciekawości oraz odwagi do zadawania kolejnych pytań i zdobywania wiedzy. Dzięki temu dzieci uczą się na późniejszych etapach edukacji chętniej, łatwiej i efektywniej, co tworzy solidny fundament, by w dorosłym życiu skutecznie stawiać czoła wyzwaniom z którymi przyjdzie się im mierzyć.


Kształcenie zintegrowane

W  Fajnym przedszkolu mamy świadomość tego, że inteligencja dziecka jest wielopłaszczyznowa (inteligencje wielorakie Howarda Gardnera). Bardzo ważnym jest aby w procesie rozwoju dzieci harmonijnie stymulować zarówno inteligencję werbalną, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, muzyczno-rytmiczną, oraz inter- i intrapersonalną.

Dlatego w Fajnym przedszkolu program zajęć to kompleksowe połączenie wiedzy z zakresu matematyki, przyrody, fizyki i chemii dnia codziennego,  sztuki oraz zajęć ruchowych. W ten sposób zapewniamy naszym podopiecznym wszechstronny rozwój ale przede wszystkim otwieramy szeroko horyzonty, na przestrzeni których dzieci odnajdują swoje pasje.


Learning by playing czyli nauka przez eksperymentowanie i zabawę

Bazując na wrodzonej ciekawości dzieci i ich niekończącej się potrzebie eksplorowania świata edukacja odbywa się w najbardziej przyjemny i naturalny sposób. W fajnym przedszkolu angażujemy dzieci w ciekawe eksperymenty, doświadczenia, prace manualne co sprawia że dzieciaki z przyjemnością uczestniczą w zajęciach i w sposób naturalny przyswajają wiedzę, z radością nabywają nowych umiejętności, stawiają hipotezy, wyciągają wnioski, tym samym kształtują w sobie nawyk myślenia przyczynowo - skutkowego. Przy okazji sukcesów temu towarzyszących budują swoje poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości.

Poznawanie przez doświadczanie to również wizyty w szczególnych miejscach np. Ogród Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego itp.


Obcowanie ze sztuką – rozbudzanie kreatywności, otwartości i wrażliwości

Doświadczanie sztuki nie tylko wzmacnia zdolności twórcze i kształtuje wrażliwość artystyczną, ale wedle badań prof. A. Tomatisa i innych naukowców ma wpływ na pracę ludzkiego mózgu i układu nerwowego pozytywnie stymulując nasze procesy poznawcze i sensomotoryczne.

Właśnie dlatego w Fajnym Przedszkolu dużą rolę przywiązujemy do otaczania się piękną muzyką, teatrem oraz sztukami plastycznymi. W praktyce oznacza to uczestnictwo w koncertach w Filharmonii Krakowskiej raz w miesiącu, w teatrze, w muzeach, warsztaty artystyczne, oraz własna nieskrępowana twórczość dzieci.


W zdrowym ciele zdrowy duch.

Potrzeba ruchu jest najbardziej naturalną i niezwykle ważną potrzebą młodego organizmu dla jego prawidłowego rozwoju nie tylko fizycznego i poznawczego. Sprawność fizyczna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu osobowości: służy rozładowaniu emocji, buduje u dziecka zaufanie do samego siebie, poczucie siły i bezpieczeństwa, uczy determinacji i konsekwencji, radzenia sobie z wyzwaniami i porażkami, współpracy w grupie i współodpowiedzialności.

Dlatego w fajnym przedszkolu stworzyliśmy 30 arową przestrzeń, na której nasi wychowankowie mogą codziennie do woli w sposób swobodny lub zorganizowany rozwijać swoją sprawność fizyczną w naturalnym, przyjaznym i inspirującym dla nich ogrodzie przedszkolnym.

Ponadto nasze Fajne Przedszkolaki mają zajęcia na basenie podczas których doskonalą swoje umiejętności pływackie.

Szacunek dla indywidualnych potrzeb dzieci i wspieranie ich w byciu samodzielnym.

Wiemy że każdy z nas jest inny zarówno w zakresie potrzeb chwili, zainteresowań, gotowości do działania, otwartości a także w sposobie patrzenia i odbierania świata.

W fajnym przedszkolu otwieramy się na tę różnorodność w pełni ją szanując, ale jednocześnie wykorzystując ją jako przestrzeń edukacyjną dla rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych takich jak, empatia, tolerancja, wyrażanie i nazywanie emocji, radzenia sobie z nimi, umiejętności komunikowania swoich potrzeb. To również przestrzeń w której możemy dostrzec te płaszczyzny rozwoju, które warto szczególnie wzmacniać i stymulować.

Bliskie są nam słowa Marii Montessori – „Pomóż mi zrobić to samemu”. W tym duchu wspieramy i wzmacniamy jakże naturalną i mocno wyrażaną potrzebę dzieciaków bycia samodzielnym („ja sam”) tak często gaszoną przez dorosłych…

W ten sposób nasze pociechy uczą się oczywistych sprawności(tych które wykonują) ale także kształtują swoją wiarę w siebie i w swoje możliwości. Chcemy być wiatrem w ich żaglach

 Kameralna grupa zróżnicowana wiekowo.

Adres przedszkola: 

32-088 Korzkiew, ul.Łąkowa 51

Kontakt:

tel.  601 227 356

e-mail: ewciag@interia.pl

facebook

Mapka:

© Fajneprzedszkole.pl