Program

Jak pracujemy

Nadrzędnym celem edukacji w Fajnym Przedszkolu jest optymalne wykorzystanie naturalnych predyspozycji młodego umysłu do poznawania i rozumienia świata, a także wzmacnianie i rozbudzanie ciekawości oraz odwagi do zadawania kolejnych pytań i zdobywania wiedzy. Dzięki temu dzieci uczą się na późniejszych etapach edukacji chętniej, łatwiej i efektywniej, co tworzy solidny fundament, by w dorosłym życiu skutecznie stawiać czoła wyzwaniom z którymi przyjdzie się im mierzyć.


Język angielski

Nie ma lepszego okresu dla nauki języków niż dzieciństwo. Małe dzieci nie tyle uczą się języków, co intuicyjnie je chłoną pod warunkiem że mają z nim stały i naturalny kontakt w kontekście codziennych zajęć.

W Fajnym przedszkolu stawiamy na dwujęzyczność. Przez cały dzień  dwujęzyczny nauczyciel – wychowawca podczas zabawy i codziennych zajęć edukacyjno-wychowawczych komunikuje się z dziećmi dwutorowo zarówno - w języku polskim jak i angielskim oraz na bieżąco utrwala poznawane słowa i wyrażenia.

Stosujemy najprostszą a zarazem najskuteczniejszą metodę jaką jest otoczenie dziecka mówionym żywym językiem angielskim, odnoszącym się bezpośrednio do wykonywanych działań, w kontekście podejmowanych przez dzieci aktywności co pozwala dzieciom konotować znaczenia słyszanych wyrażeń i tym samym je rozumieć, a następnie powtarzać i utrwalać w dalszych zabawach.


Kształcenie zintegrowane

W  Fajnym przedszkolu mamy świadomość tego, że inteligencja dziecka jest wielopłaszczyznowa (inteligencje wielorakie Howarda Gardnera). Bardzo ważnym jest aby w procesie rozwoju dzieci harmonijnie stymulować zarówno inteligencję werbalną, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, muzyczno-rytmiczną, oraz inter- i intrapersonalną.

Dlatego w Fajnym przedszkolu program zajęć to kompleksowe połączenie wiedzy z zakresu matematyki, przyrody, fizyki i chemii dnia codziennego, literatury, geografii, sztuki oraz zajęć ruchowych. W ten sposób zapewniamy naszym podopiecznym wszechstronny rozwój ale przede wszystkim otwieramy szeroko horyzonty, na przestrzeni których dzieci odnajdują swoje pasje.


Learning by playing czyli nauka przez eksperymentowanie i zabawę

Bazując na wrodzonej ciekawości dzieci i ich niekończącej się potrzebie eksplorowania świata edukacja odbywa się w najbardziej przyjemny i naturalny sposób. W fajnym przedszkolu angażujemy dzieci w ciekawe eksperymenty, doświadczenia, prace manualne co sprawia że dzieciaki z przyjemnością uczestniczą w zajęciach i w sposób naturalny przyswajają wiedzę, z radością nabywają nowych umiejętności, stawiają hipotezy, wyciągają wnioski, tym samym kształtują w sobie nawyk myślenia przyczynowo - skutkowego. Przy okazji sukcesów temu towarzyszących budują swoje poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości.

Poznawanie przez doświadczanie to również wizyty w szczególnych miejscach np. Ogród Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego itp.


Obcowanie ze sztuką – rozbudzanie kreatywności, otwartości i wrażliwości

Doświadczanie sztuki nie tylko wzmacnia zdolności twórcze i kształtuje wrażliwość artystyczną, ale wedle badań prof. A. Tomatisa i innych naukowców ma wpływ na pracę ludzkiego mózgu i układu nerwowego pozytywnie stymulując nasze procesy poznawcze i sensomotoryczne.

Właśnie dlatego w Fajnym Przedszkolu dużą rolę przywiązujemy do otaczania się piękną muzyką, teatrem oraz sztukami plastycznymi. W praktyce oznacza to uczestnictwo w koncertach w Filharmonii Krakowskiej raz w miesiącu, w teatrze, w muzeach, warsztaty artystyczne, oraz własna nieskrępowana twórczość dzieci.


W zdrowym ciele zdrowy duch.

Potrzeba ruchu jest najbardziej naturalną i niezwykle ważną potrzebą młodego organizmu dla jego prawidłowego rozwoju nie tylko fizycznego i poznawczego. Sprawność fizyczna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu osobowości: służy rozładowaniu emocji, buduje u dziecka zaufanie do samego siebie, poczucie siły i bezpieczeństwa, uczy determinacji i konsekwencji, radzenia sobie z wyzwaniami i porażkami, współpracy w grupie i współodpowiedzialności.

Dlatego w fajnym przedszkolu stworzyliśmy 30 arową przestrzeń, na której nasi wychowankowie mogą codziennie do woli w sposób swobodny lub zorganizowany rozwijać swoją sprawność fizyczną w naturalnym, przyjaznym i inspirującym dla nich ogrodzie przedszkolnym.

Ponadto nasze Fajne Przedszkolaki mają zajęcia na basenie podczas których doskonalą swoje umiejętności pływackie.

Szacunek dla indywidualnych potrzeb dzieci i wspieranie ich w byciu samodzielnym.

Wiemy że każdy z nas jest inny zarówno w zakresie potrzeb chwili, zainteresowań, gotowości do działania, otwartości a także w sposobie patrzenia i odbierania świata.

W fajnym przedszkolu otwieramy się na tę różnorodność w pełni ją szanując, ale jednocześnie wykorzystując ją jako przestrzeń edukacyjną dla rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych takich jak, empatia, tolerancja, wyrażanie i nazywanie emocji, radzenia sobie z nimi, umiejętności komunikowania swoich potrzeb. To również przestrzeń w której możemy dostrzec te płaszczyzny rozwoju, które warto szczególnie wzmacniać i stymulować.

Bliskie są nam słowa Marii Montessori – „Pomóż mi zrobić to samemu”. W tym duchu wspieramy i wzmacniamy jakże naturalną i mocno wyrażaną potrzebę dzieciaków bycia samodzielnym („ja sam”) tak często gaszoną przez dorosłych…

W ten sposób nasze pociechy uczą się oczywistych sprawności(tych które wykonują) ale także kształtują swoją wiarę w siebie i w swoje możliwości. Chcemy być wiatrem w ich żaglach

 Kameralna grupa zróżnicowana wiekowo.

Adres przedszkola: 

32-088 Korzkiew, ul.Łąkowa 51

Kontakt:

tel.  601 227 356, 781 976 351

e-mail: kontakt@fajneprzedszkole.pl

facebook

Mapka:

© Fajneprzedszkole.pl